Legislație

Constituţia Republicii Moldova;

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin

Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30.08.2017;

Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti.

Acte normative în domeniul serviciului public:

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

- Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

- Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;

- Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

- Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;

- Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

- Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;

- Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;

- Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

- Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

- Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;

- Instrucţiunile privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.208 din 31.03.1995.

Acte normative în domeniul de specialitate:

- Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

- Legea nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;

- Legea nr. 947 din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,

- Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor;

- Legea nr. 789 din 26.03.1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie;

- Legea nr.76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești;

- Legea nr.59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele

judecătorești;

- Hotărîrea Parlamentului nr.21 din 03.03.2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna desfășurare a sistemului instanțelor judecătorești;

- Hotărîrea Guvernului nr. 593 din 24.07.2017 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional judiciar;

- Hotărîrea Guvernului nr.794 din 01.08.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar;

- Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel, aprobată prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.142/4 din 04.02.2014 cu modificările și completările ulterioare (HCSM nr. 368/19 din 31.07.2018);

- Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.110/5 din 05.02.2013;

- Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.338/13 din 12.04.2013 cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.658/30 din 10.10.2017.