Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: (022) 26-06-55

AGENȚIA DE ADMINISTRARE A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

 

10.12.2021

I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenția Resurse Informaționale Juridice anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

– specialist superior în Secția legislație și practică judiciară;

– specialist superior în Direcția administrare instanțe judecătorești și sisteme informaționale judiciare;

– specialist principal în Direcția administrare instanțe judecătorești și sisteme informaționale judiciare (2 funcții);

 – specialist superior în Serviciul generalizare și analiză a statisticii judiciare.

Concursul constă din proba scrisă și interviu, petrecute la sediul Ministerului Justiției (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82). Proba scrisă are drept scop testarea cunoștințelor și abilităților necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor funcției publice. Întrebările pentru proba scrisă se elaborează în baza bibliografiei concursului.

Informația privind data, ora și locul desfășurării probelor va fi afișată suplimentar pe pagina de internet a Ministerului Justiției la rubrica „Posturi vacante/Voluntariat/Informații despre concurs”.

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte condiţii de bază și cerințele specifice minime prevăzute la art. 27 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, cu modificările ulterioare, respectiv:

–          deţine cetăţenia Republicii Moldova;

–          are capacitate deplină de exerciţiu;

–          cunoaşte limba română;

–          nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

–         în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

–          nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

–         nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

–         nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

–          îndeplineşte cerințele specifice pentru ocuparea funcției.

III.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

–          formularul de participare (poate fi descărcat aici);

–          copia buletinului de identitate;

–         copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);

–          copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

–          documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

–          documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

–          documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

–         cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );

–          acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs –  10 ianuarie 2022, ora 17.00.

telefon de contact: +373 22-201-404;

e-mail: aliona.neamtu@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Neamțu Aliona, consultant superior, Serviciul resurse umane și probleme speciale.

Articole Recente