Legislație

 

■ Constituţia Republicii Moldova;

■ Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30.08.2017; 

■ Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti.

■ Acte normative în domeniul serviciului public:

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

- Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

- Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

- Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;

- Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

■ Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

- Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern;

- Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

- Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;

- Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;

- Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

- Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

- Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;

- Instrucţiunile privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.208 din 31.03.1995.

■ Acte normative în domeniul de specialitate:

- Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

- Legea nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;

- Legea nr. 947 din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,

- Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor;

- Legea nr. 789 din 26.03.1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie;

- Legea nr.76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești;

- Legea nr.59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești;

- Hotărîrea Parlamentului nr.21 din 03.03.2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna desfășurare a sistemului instanțelor judecătorești;

- Hotărîrea Guvernului nr. 593 din 24.07.2017 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional judiciar;

- Hotărîrea Guvernului nr.794 din 01.08.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar;

- Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel, aprobată prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.142/4 din 04.02.2014 cu modificările și completările ulterioare (HCSM nr. 368/19 din 31.07.2018);

- Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.110/5 din 05.02.2013;

- Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.338/13 din 12.04.2013 cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.658/30 din 10.10.2017.