Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: (022) 26-06-55

Rolul și Atribuțiile

Agenția de administrare a instanțelor judecătoresti  este autoritatea administrativă subordonată                                                                                                                                              Ministerului Justiţiei cu statut de persoană juridică de drept public care asigură activitatea                                                                                                                                                              organizatorică a judecătoriilor şi curţilor de apel (în continuare – instanţe judecătoreşti),  în conformitate cu art. 55 a Legii 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească și Regulamentul privind organizarea și funcționarea activității Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 26.05.2016.

Agenţia exercită următoarele funcţii de bază:
1) asigură activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti;
2) ţine evidenţa şi analiza statisticii judiciare;
3) dezvoltă sistemul informaţional judiciar;
4) gestionează activitatea de instruire a personalului secretariatelor instanţelor judecătoreşti;
5) organizează activitatea de management financiar, controlul şi auditul intern în cadrul instanţelor judecătoreşti;
6) îndeplineşte alte funcţii atribuite în competenţa Agenţiei, conform legislaţiei.
9. Agenţia are următoarele atribuţii:
1) în domeniul asigurării activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti:
a) elaborează propuneri pentru eficientizarea şi uniformizarea activităţii instanţelor judecătoreşti;
b) avizează proiecte de acte legislative şi normative, precum şi înaintează propuneri pentru elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative corespunzătoare domeniilor sale de competenţă;
c) participă la elaborarea şi implementarea documentelor de politici şi întocmirea rapoartelor privind implementarea acestora;
d) asigură instanţele judecătoreşti cu sedii şi condiţii adecvate de muncă, potrivit standardelor în domeniu;
e) coordonează planificarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale pentru instanţele judecătoreşti şi coordonează alocarea fondurilor de la bugetul de stat în acest scop;
f) coordonează procesul de reorganizare a sistemului instanţelor judecătoreşti;
g) acordă asistenţă metodică privind ţinerea evidenţei legislaţiei şi a practicii judiciare, precum şi publică studii în domeniu;
h) monitorizează modul de efectuare a lucrărilor de arhivă şi secretariat;
2) în domeniul statisticii judiciare:
a) dezvoltă mecanismul şi regulile de ţinere a statisticii judiciare;
b) efectuează colectarea, analiza şi sistematizarea datelor privind statistica judiciară;
c) verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor statistice prezentate de instanţele judecătoreşti, precum şi a rapoartelor statistice generate de Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;
d) asigură ţinerea evidenţei, păstrării şi stocării rapoartelor statistice generalizate şi a informaţiei aferente prezentate de către instanţele judecătoreşti;
e) colectează, verifică, stochează şi ţine evidenţa fişelor de evidenţă statistică a inculpaţilor şi a taloanelor de control prezentate de instanţele judecătoreşti şi a listelor acestora, precum şi asigură corespunderea numărului de fişe de evidenţă a inculpaţilor cu numărul de condamnaţi din rapoartele statistice;
f) colectează şi generalizează altă informaţie ce ţine de statistica judiciară prezentată de instanţele de judecată;
g) acordă asistenţă şi sprijin metodologic personalului instanţelor judecătoreşti în ceea ce priveşte evidenţa, generalizarea şi analiza statisticii judiciare;
h) examinează cererile şi adresările instituţiilor interesate şi reprezentanţilor societăţii civile privind furnizarea informaţiei statistice;
i) întocmeşte rapoartele trimestriale şi anuale cu privire la statistica judiciară şi le prezintă pentru informare Curţii Supreme de Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii şi altor organe interesate, precum şi le publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei şi pe portalul instanţelor judecătoreşti;
3) în domeniul sistemului informaţional judiciar:
a) administrează sistemul informaţional judiciar;
b) asigură mentenanţa şi dezvoltarea sistemului informaţional judiciar,  corespunderea acestuia cu prevederile legislaţiei;
c) examinează adresările instanţelor judecătoreşti referitor la erorile din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor şi coordonează efectuarea modificărilor, rectificărilor solicitate, pentru a asigura corespunderea acestuia cu cerinţele stabilite de legislaţie;
d) monitorizează permanent repartizarea aleatorie a dosarelor în instanţele judecătoreşti;
e) elaborează rapoarte lunare privind repartizarea aleatorie a dosarelor în instanţele judecătoreşti şi le publică pe portalul instanţelor judecătoreşti;
f) prezintă informaţia necesară ministrului justiţiei, în calitatea sa de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, şi întocmeşte sesizările privind suspiciunile de manipulare în procesul de repartizare aleatorie a dosarelor pentru a fi prezentate Consiliului Superior al Magistraturii;
g) participă la elaborarea şi implementarea documentelor de politici în privinţa sistemului informaţional judiciar şi întocmeşte rapoarte privind implementarea acestora;
h) prezintă propuneri privind elaborarea, modificarea, completarea cadrului legal în domeniul sistemului informaţional judiciar, precum şi participă la avizarea regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii, a altor regulamente şi acte normative ce reglementează acest domeniu;
i) gestionează activitatea de creare, exploatare şi ţinere a conţinutului informaţional al Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, precum şi asigură controlul asupra funcţionalităţii acestuia;
j) elaborează rapoarte anuale privind funcţionarea portalului instanţelor judecătoreşti;
k) coordonează activitatea de asigurare a instanţelor judecătoreşti cu echipament tehnic şi programe necesare pentru funcţionarea sistemului informaţional judiciar;
l) acordă asistenţă metodologică şi asigură instruirea  personalului instanţelor judecătoreşti în scopul utilizării sistemului informaţional judiciar;
4)  în domeniul de gestionare a activităţii de instruire a personalului secretariatelor instanţelor judecătoreşti:
a) identifică necesităţile de instruire a personalului secretariatelor instanţelor judecătoreşti;
b) solicită de la instanţele judecătoreşti informaţia privind delegarea personalului secretariatelor instanţelor judecătoreşti la cursurile de instruire;
c) acumulează, generalizează şi remite către organizatorii cursurilor de instruire şi instanţele judecătoreşti informaţia privind personalul desemnat al secretariatelor instanţelor judecătoreşti şi formarea grupurilor pentru participarea la cursurile de instruire;
5) în domeniul managementului financiar, controlului şi auditului intern în cadrul instanţelor judecătoreşti:
a) efectuează auditul intern în cadrul instanţelor judecătoreşti conform Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern şi alte acte normative;
b) prezintă pentru informare Ministerului Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii rapoartele misiunilor de audit intern în cadrul judecătoriilor şi curţilor de apel;
c) acordă suport consultativ instanţelor judecătoreşti pentru asigurarea eficacităţii sistemului de management financiar şi control;
d) oferă recomandări pentru îmbunătăţirea managementului financiar şi control;
e) elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului normativ privind finanţarea instanţelor judecătoreşti;
f) supraveghează utilizarea corectă, conform destinaţiei, a mijloacelor financiare alocate instanţelor judecătoreşti;
6) în alte domenii:
a) stabileşte şi menţine relaţiile cu autorităţile publice, precum şi cu alte organe, instituţii şi organizaţii, inclusiv cu cele de peste hotare, pentru a îmbunătăţi organizarea activităţii instanţelor judecătoreşti şi pentru a spori eficienţa activităţii Agenţiei;
b) prezintă informaţia necesară ministrului justiţiei, în calitatea sa de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, la întocmirea sesizărilor privind faptele judecătorilor care pot constitui abateri disciplinare;
c) primeşte cetăţenii în audienţă şi examinează petiţiile acestora, în limitele competenţelor funcţionale.

 Agenţia îşi exercită atribuţiile cu respectarea strictă a garanţiilor şi independenţei sistemului judecătoresc, fără nici un amestec în înfăptuirea justiţiei.